Dodržujeme zásady GDPR

Dne 25. 5. 2018 vstoupilo v účinnost Nařízení EU) 2016/679 GDPR), které se zabývá zpracováním osobních údajů fyzických osob a nastavuje pravidla pro jejich zpracování.

Abychom učinili liteře Nařízení za dost, jsme povinni vás informovat o vašich právech z hlediska ochrany osobních údajů a také o účelu zpracování poskytnutých osobních údajů.

Jaká tedy máte podle Nařízení (EU) práva?

Právo na výmaz (zapomenutí) – Vaše osobní údaje budou vymazány s výjimkou údajů nezbytných pro plnění právní povinnosti, údajů nezbytných pro obhajobu právních nároků.

Právo na přístup (seznámení s údaji, které o Vás máme) – pokud o to požádáte, může Vám být poskytnut přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme. Bude Vám poskytnuta kopie všech osobních údajů, které o Vás vedeme s výjimkou našeho duševního vlastnictví nebo našeho obchodního tajemství a dále pak případů, kdy by mohlo dojít k předání osobních údajů jiných osob.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů – můžete kdykoliv vznést námitku, která bude projednána odpovídajícím způsobem tak, aby nedošlo k poškození Vašich zájmů.

Právo aktualizovat své osobní údaje tak, aby jejich neaktuální verze Vám nezpůsobila újmu – zajistíme aktualizaci Vašich osobních údajů na základě Vašeho podnětu.

Přístup k Vašim osobním údajům mají naši zaměstnanci vázaní mlčenlivostí, jejichž přístup je regulován jednak technickými a jednak administrativními opatřeními. Vaše osobní údaje nejsou a nebudou předávány třetí straně (kromě zákonných důvodů) a jsou v našich systémech a procesech chráněny jako data s klasifikací důvěrné tzn., jsou implementována další technická a administrativní opatření pro jejich zabezpečení.

Za jakým účelem Vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem uzavření a plnění smlouvy. Získáváme od Vás obecné osobní údaje, a to údaje identifikační a adresné, kterými jsou jméno a příjmení, telefonní kontakt a emailový kontakt, který nám umožňuje plnit obchodně smluvní vztah.

Vaše osobní údaje poskytujeme třetím stranám pouze v odůvodněných případech. Příjemci těchto osobních údajů mohou být naši smluvní partneři a dodavatelé, poskytovatelé kurýrní a logistické služby, které potřebujeme k dodržení smluvního vztahu s Vámi.

Závěrem bychom Vás rozhodně chtěli ubezpečit, že osobní údaje jsou u nás v bezpečí a chováme se k nim tak, jak bychom byli rádi, aby se k našim osobním datům chovali ostatní.


Předchozí strana: Kontakty
Následující stránka: Posezení pro radost